Personuppgifts-policy

Personuppgifts-policy

Swedish | English

EVENTYR NINE YARDS personuppgiftspolicy

Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. EVENTYR NINE YARDS AB (556508-7151) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Personuppgiftsansvar
EVENTYR NINE YARDS är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Vi ansvarar för behandling av personuppgifter för våra kunder som personuppgiftsbiträde.

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss via telefon 08 121 396 60 eller e-post info@eventyrnineyards.se

Insamling av personuppgifter i samband med evenemang
När du registrerar dig som deltagare på ett av våra eller våra kunders evenemang samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din registrering. Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för det aktuella evenemanget. De uppgifter vi kan samla in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), kontaktuppgifter till anhörig, passuppgifter, kön, eventuella matpreferenser eller annan information som kan vara relevant för evenemanget.

I samband med att du deltar på ett evenemang kan även situationer uppstå där du förekommer på bild eller film.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. genomföra det evenemang du anmält dig till. Uppgifterna kan även användas för bokföring.

I de fall då du besöker och interagerar med en digital monter får leverantören ta del av statistik efter mötet med dina kontaktuppgifter samt information kring interaktionen (ex. om du har laddat ner en pdf i montern). Dessa uppgifter behandlas utifrån intresseavvägning då interaktion har uppstått. Om intresset inte kvarstår när kontakt tas har du givetvis rätt att få dina uppgifter raderade.

Uppgifter som samlas in och överförs i samband med registrering och resa
När du registrerar dig som deltagare på ett av våra evenemang används dina uppgifter för att ställa ut biljetter och resedokument, boka hotell och boka aktiviteter. Uppgifterna lämnas ut till de leverantörer vi samarbetar med för att tjänsten ska kunna levereras (flygbolag, hotell, anläggningar och leverantörer av aktiviteter). Överföring till tredje land sker om du reser till ett land som inte är medlem i EU eller EES. När du registrerar dig som deltagare på ett av våra evenemang använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information. Vi använder oss av e-post och SMS.

Hur länge sparas personuppgifterna
Vi använder oss av olika verktyg för registrering. Personuppgifterna raderas 90 dagar efter genomfört evenemang.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på info@eventyr.se så får du ett registerutdrag. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke, du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas. Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.

 

Swedish | English

 

EVENTYR NINE YARDS Personal Data Policy

We take our customer’s personal integrity very seriously. The purpose of this policy is to provide clear and transparent information about how we collect, use, transfer and store personal data. EVENTYR NINE YARDS AB (556508-7151) processes all personal data in accordance with the EU’s General Data Protection Regulation. If you have any questions, you are always welcome to contact us.

Data controllers
EVENTYR NINE YARDS AB is the data controller for personal information on this website. We act as data processor for our customers when we process their personal information.

Contact details
Contact us by telephone on +46 8 121 396 60, or email info@eventyrnineyards.se

Collection of personal data in connection with events
When you register as a participant for one of our events or our customer’s events, we collect your personal data in order to process your registration. We only collect the personal information relevant to a particular event. Information we can collect includes name, address, contact details (telephone number, email), next-of-kin contact details, passport information, gender, any dietary requirements or other information that may be relevant to the event.

If you attend an event, it may be the case that you may appear on a photograph or in a film.

Legal basis and transfer of your personal details
We process your personal information in order to fulfil an agreement, i.e., conduct an event for which you have registered. This information can also be used for bookkeeping. In cases where you visit and interact with a digital stand, the supplier may take part in statistics after the meeting with your contact information and information about the interaction (eg if you have downloaded a pdf in the stand). This information is processed on the basis of balancing of interests when interaction has arisen. If the interest does not remain when contact is made, you of course have the right to have your information deleted.

Information collected and transferred in conjunction with registration and travel
When you register to attend one of our events, we will use your information to provide tickets and travel documents, book hotels and activities. This information will be provided to our partner suppliers in order to provide the relevant service (airline, hotel, facilities and activity suppliers). Information will be transferred to a third country if you are travelling somewhere that is not part of the EU or EEA. When you register for one of our events, we will use your personal information to send out a booking confirmation and important information. We communicate via email and text message.

How long will personal data be stored?
We use various tools for registration. Personal information will be deleted 90 days following the final date of an event.

Your rights
You may always informed about your personal data we have registered. Email us info@eventyr.se to obtain an extract from our register. We will not obtain your consent for any personal data processing we must conduct in order to fulfil an agreement with you, or comply with legal obligations. All other personal data processing will be conducted with your consent; contact us at any time to withdraw your consent. If you withdraw your consent, we will delete your personal information and cease any processing connected with your consent. You also have the right to request that your information be supplemented or corrected. You always have the right to submit a complaint to the Swedish Data Protection Authority if you believe we have broken the rules. As of 25 May 2018, the Swedish Data Protection Agency offers an online service for submitting such complaints. The Agency will receive your submission and may conduct an inspection